Jätevesisuunnitelmat

Alkuperäisen vuonna 2004 voimaan astuneen jätevesiasetuksen mukaan haja-asutusalueilla sijaitsevien kiinteistöjen olisi pitänyt täyttää jätevedenpuhdistusta koskevat vaatimukset 1.1.2014 mennessä. Nykyisen asetuksen mukaan vanhojen kiinteistöjen jätevesiasijoiden on oltava kunnossa viimeistään 31.10.2019.

Siirtymäaika ei koske uudisrakennuksia eikä vanhoja kiinteistöjä, joilla suoritetaan suurempaa, rakennusluvan vaativaa korjaustyötä. Näissä tapauksissa kiinteistön jätevesijärjestelmän tulee välittömästi täyttää voimassa olevan jätevesiasetuksen vaatimukset.

Jätevesiasetuksen tarkoituksena on toimia ympäristömme hyväksi. Parantamalla haja-asutusalueiden jätevesihuoltoa voidaan vaikuttaa vesien rehevöitymiseen sekä pienentää asuinympäristölle aiheutuvia haittoja, sillä suurta osaa haja-asutusalueella sijaitsevista kiinteistöistä ei ole liitetty yleiseen viemäriverkkoon.

Kohdekohtaiset jätevesisuunnitelmat ja -selvitykset. Aina asiakkaan kohteelle soveltuva ratkaisu; maasuodattamo, imeytys, umpisäiliöt tai panospuhdistamo. Myös tarjouspyyntöasiakirjojen laadinta ja tarjousvertailut.

Takaisin etusivulle